Category: Digital Technology

SaaS บริการของ cloud computing และตัวอย่าง สะดวกในการใช้งานและมีความปลอดภัยในด้านการจัดเก็บข้อมูล

SaaS เป็นหนึ่งในบริการของ Cloud Computing สำหรับการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต จะทำอย่างไรให้คุณสามารถใช้งาน SaaS ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัย

Read More

9 แบรนด์ดังผู้ให้บริการ Cloud   

9 แบรนด์ผู้บริการ Cloud พร้อมแนะนำคุณสมบัติพิเศษที่จะทำให้คุณสามารถเลือกใช้งาน มีแนวทางสำหรับการตัดสินใจ และเลือกผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์มากที่สุด

Read More

IaaS PaaS SaaS แตกต่างกันอย่างไร และการฟังก์ชั่นการใช้งานบน Cloud

IaaS PaaS SaaS เป็นรูปแบบสำหรับการให้บริการ Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ที่จะเป็นการเปิดให้บริการใดบริการหนึ่งแก่ผู้ใช้งานผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่สามารถจัดสรรได้ ตามทรัพยากรและเนื้องานที่ต้องการ

Read More

Cloud ทำงานอย่างไร และสำคัญอย่างไรในยุค Digital Transformation  

Cloud ทำงานอย่างไร คือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นศูนย์บริการการจัดเก็บข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นโครงสร้างในการทำงานขั้นพื้นฐาน

Read More

การนำ Personal data ไปใช้ตามกฎหมาย PDPA อย่างมืออาชีพ

การนำ Personal data ไปใช้อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามกฎหมายสร้างมาตรฐานให้แก่องค์กร โดยเน้นความปลอดภัยและการจัดเก็บที่รักษาสิทธิของเจ้าของข้อมูล

Read More

Privacy Policy ควรบอกอะไรกับเจ้าของข้อมูลบ้าง เช็กให้ครบก่อนโดนฟ้อง

นโยบาย Privacy Policy เป็นนโยบายที่จัดทำขึ้นสำหรับการแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าของข้อมูลที่เข้ามาใช้งานแพลตฟอร์ม โดยจะเป็นการแจ้งเพื่อขอความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ

Read More

5 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5 เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDPA พร้อมอธิบายชุดข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

Read More
Loading