ทักษะสำคัญในการทำงานในอนาคตที่คนต้องมีสำหรับ “Future of Work” แบ่งออกเป็น 4 หมวดคือองค์ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดย McKinsey บริษัทที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจชั้นนำของโลก ได้สำรวจคนกว่า 18,000 คนจาก 15 ประเทศ เกี่ยวกับเรื่อง “Future Skill” หรือทักษะในอนาคตที่คนต้องมีเพื่อ “Future of Work” สรุปได้ว่า ถ้าจะอยู่รอดในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด มีการใช้เทคโนโลยีและ AI เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ในหลายด้าน และสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าทักษะมนุษย์ที่จำเป็นต้องมี ซึ่งนวัตกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถแทนที่ได้แบ่งออกเป็น 13 ทักษะสำคัญใน 4 หมวด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทักษะสำคัญในการทำงานในอนาคตที่คนต้องมีสำหรับ “Future of Work”

ทักษะสำคัญในการทำงานในอนาคตหมวดที่ 1 Cognitive หรือ องค์ความรู้

 • 1.1 Critical Thinking ทักษะสำคัญในการทำงานคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี Logic ในการคิด รู้ว่าอะไรผิด ถูกตามบริบทต่าง ๆ
 • 1.2 Planning and ways of working การวางแผน การบริหารจัดการงานและเวลา
 • 1.3 Communication การสื่อสาร ซึ่งรวมไปถึงการฟังอย่างตั้งใจ การถามคำถามที่ถูกต้อง และการเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจ
 • 1.4 Mental Flexibility การมีความคิดที่ยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับความคิดและการกระทำเดิมที่ติดอยู่ในกรอบ และมีความสามารถในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ปรับตัวให้เหมาะกับสถานการณ์ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ทักษะสำคัญในการทำงานในอนาคตหมวดที่ 2 Interpersonal หรือ มนุษยสัมพันธ์ 

 • 2.1 Mobilizing Systems ความสามารถในการเป็น Role Model ให้แก่บุคคลอื่นๆ หรือการสร้างภาพลักษณ์ต่างๆ ให้น่าเชื่อถือและสามารถโน้วน้าวใจผู้อื่นได้ นำไปสู่การเจรจาต่อรองแบบที่ได้ประโยชน์ที่สมเหตุสมผลร่วมกัน
 • 2.2 Developing Relationships การมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น มีอารมณ์ขัน เข้าสังคมกับผู้อื่นได้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนให้แก่คนในองค์กรและคู่ค้า
 • 2.3 Teamwork Effectiveness การทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้เป้าหมายเดียวกันได้อย่างราบรื่น เคารพผู้อื่น สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างแยบยล เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

ทักษะสำคัญในการทำงานในอนาคตหมวดที่ 3 Self Leadership  หรือ ภาวะผู้นำในตัวเอง 

 • 3.1 Self– awareness and self–management มีความเข้าใจในตัวเอง ควบคุมตัวเองและบริหารจัดการตัวเองได้ รู้ว่าตัวเองมีจุดเด่นจุดด้อยอะไร และสามารถนำจุดแข็งมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังพร้อมจัดการจุดด้อยได้อย่างชาญฉลาด
 • 3.2 Entrepreneurship มีความเป็นผู้นำ หรือผู้ประกอบการที่กล้าเสี่ยง กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมพลังบวกในการขับเคลื่อนไปให้ถึงเป้าหมายนั้นๆ รักความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 • 3.3 Goals Achievement เป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจน ทำงานแบบเน้นผลลัพธ์ ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ทักษะสำคัญในการทำงานในอนาคตหมวดที่ 4 Digital ความรู้ ความสามารถในเรื่องดิจิทัล 

 • 4.1 Digital Fluency and Citizenship เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดิจิทัล อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • 4.2 Software Use and Development มีพื้นฐานสามารถในการทำความเข้าใจ ใช้ซอฟแวร์ รวมถึงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
 • 4.3 Understanding Digital Systems การเข้าใจระบบ Digital ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data, Cybersecurity, AI, Metaverse หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จะมีมาอีกในอนาคต

 

การสำรวจของ McKinsey ในครั้งนี้นับว่าเป็นการสำรวจที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคคลที่พร้อมจะพัฒนาจนเองเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในโลกอนาคต ที่บางครั้งแค่กะพริบตาอนาคตที่เราว่าไกลก็มาอยู่ตรงหน้าเสียแล้ว

 

สนใจอ่านข้อมูลการสำรวจฉบับเต็ม หาอ่านได้ที่ https://mck.co/34BVHG6