ข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง และสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เคยรู้

ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะสิ่งที่จะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็น พร้อมทั้งเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตัว ตัวตนและเรื่องราวของเจ้าของข้อมูล แบ่งออกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว การเตรียมความพร้อมและศึกษาเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูล ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล และสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลส่วนตัว เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งาน

Read More